Wielkość czcionki: A A A

Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Wierzenicy

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Wierzenicy
 2. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 8.00 do 18.00, . od V do IX do 20.00. Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione.
 3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
  • ustalanie miejsca pochówku
  • pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem
  • wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach
 4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym
 5. Zarządca cmentarza prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony zarządca cmentarza
 6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby
 7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat
 8. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej
 9. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego
 10. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić projekt proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt
 11. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez proboszcza parafii
 12. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą
 13. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku
 14. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez zarządcę cmentarza
 15. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii
 16. Nie zezwala się, bez zgody zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza
 17. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza
 18. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza
 19. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca
 20. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

Strona wykorzystuje pliki cookies (które za Twoją zgodą wyrażoną poprzez korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, są instalowane w Twoim urządzeniu) w celach jej poprawnego działania, dostosowania do Twoich potrzeb, bezpieczeństwa, analitycznych (Google Analytics). Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out. Więcej w Polityce cookies oraz Polityce prywatności.

ROZUMIEM